Varför bistånd?

Biståndet syftar främst till att minska fattigdomen i världen. När rika länder kan hjälpa fattiga länder med kunnande och pengar kan dessa länder växa – både ekonomiskt och politiskt. Då finns det bättre förutsättningar för att minska fattigdomen och för att utveckla ett demokratiskt styrelseskick.

Man vill alltså skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det svenska biståndet har länge motsvarat ca 1% av BNP, alltså har alla som betalar skatt i Sverige bidragit till biståndet.

Bistånd kan grovt delas upp i 2 delar. Dels humanitärt bistånd som är akut hjälp vid kriser, katastrofer, krig och liknande. Utvecklingssamarbete är långsiktigt stöd till andra länders utveckling. Sveriges bistånd 2011 uppgick till ca 35 miljarder kronor, och av dessa gick endast 3 miljarder till humanitärt bistånd – även om detta är det som syns mest i media. Vad går alla dessa biståndspengar till? Länge arbetade man enligt FNs milleniemål som antogs 1990 och skulle uppnås till 2015. Nu är dessa mål under utvärdering och man arbetar för att ta fram nya mål (Se mål för utveckling)– dock är inte alla dessa mål ännu uppfyllda.

Frågan är då – vad görs rent konkret med de biståndspengar som t.ex. Sverige bidrar med? Bland annat så finns inom Sverige partianknutna organisationer. Det innebär att alla de partier som finns representerade i Sveriges riksdag även har en organisation som arbetar med utvecklings- och internationellt arbete. Syftet med detta är enligt Utrikesdepartementet och Sida  att uppnå “Demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer. För att uppnå det övergripande målet ska Sidas verksamhet inriktas på två verksamhetsområden: stöd till systerpartier och närliggande politiska rörelser och organisationer samt stöd till flerpartissystem. Målen för dessa områden är välfungerande demokratiska politiska partier i utvecklingsländer respektive välfungerande flerpartisystem på demokratisk grund i utvecklingsländer.

För att läsa mer om vad Vänsterns internationella forum gör, klicka här