Nätverk – Mellanamerika

Red Mesoamericana para la Democracia (REMADE) är ett regionalt nätverk som, via FMLN i El Salvador, samordnar vänsterpartier i Centralamerika. Nätverket grundades med stöd från VIF år 2008 och består för närvarande av följande medlemmar:
Costa Rica: Frente Amplio
Dominikanska Republiken: Fuerza de la Revolución
El Salvador: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (som för närvarande ansvarar för REMADEs sekretariat och är VIF:s formella samarbetspart)
Guatemala: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca och Winaq samt Convergencia por la Revoluición Democrática.
Honduras: Frente Nacional de Resistencia Popular
Mexiko: Partido del Trabajo samt Partido de la Revolución Democrática
Panama: Partido del Pueblo de Panama

Flertalet centralamerikanska vänsterpartier har sina rötter i de befrielserörelser som bekämpade förtryck och diktatur under 70- och 80-talen. Efter fredsprocessernas avslutanden har partierna spelat olika roller i sina länder, från regeringsbärande till opposition. Som vänsterorienterade partier har de gemensamt att de representerar arbetare, fattiga och marginaliserade.
I flera av länderna har demokratiseringsprocessen hotats och försvårats. Regionen brottas sedan tidigare även med ett lågt förtroende för partisystemet kopplat till dess historia. Det är därför av yttersta vikt att fortsätta stödja de demokratiska partier som finns i regionen. Som det uttrycks i strategin för det partianknutna svenska demokratstödet: stöd till partier och partisystem rör kärnan i en stats politiska suveränitet.
REMADE drivs demokratiskt med aktivt deltagande i den regionala styrgruppen. Man anordnar bland annat regionala konferenser för erfarenhetsutbyte och driver även en skola för politisk utbildning. Nätverket arbetar även aktivt för att möjliggöra utbyte mellan kvinnor och ungdomar inom partierna.