Projekt

VIF driver sex projekt inom ramen för det Sida-finansierade programmet “Stärkta vänsterpartier och ökat demokratiskt deltagande, genom vidgat samarbete och involverande av kvinnor och ungdomar”.

Vi samarbetar med vänsterpartier och partianknutna organisationer som ungdoms- och kvinnoförbund i Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Verksamheten inom programmet fokuserar på utbildning via “politikerskolor” och regionala nätverksinsatser. Utbildningarna används för att nå ut till, och involvera grupper som traditionellt exkluderats i politiska sammanhang. Ett tydligt genusperspektiv i alla kurser och seminarier, i kombination med medvetenhet om vikten av att öka och stärka kvinnors politiska deltagande också internt, är en grundläggande utgångspunkt inom utbildningarna.