Mänskliga rättigheter

Många av de saker vi brukar prata om med begreppet rättvisa kan sammanfattas med de mänskliga rättigheterna (MR). Dessa bygger på olika historiska dokument men det mest kända är det FN antagit från år 1948. Dessa rättigheter är universella och skall gälla för alla oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De säger också att alla människor är födda fria, är lika i värdighet och skall ha samma rättigheter.

mänskliga rättigheter

För att läsa mer om de mänskliga rättigheterna kan du gå in på följande sida:

Mer om de mänskliga rättigheterna

Sverige tar sedan 1990-talet årligen fram rapporter som redovisar hur arbetet med de mänskliga rättigheterna går. De första rapporterna gick igenom alla världens länder men sedan 2011 är fokus på en region i taget. Det innebär alltså att ett 40-tal nya rapporter sammanställs årligen.

Länk till rapporterna

Det svenska utvecklingsarbetet har som fokus att tillsammans med biståndsarbetet stärka mänskliga rättigheter och demokrati.

 • I många länder finns god respekt för mänskliga rättigheter. Andra länder kan formellt respektera dessa rättigheter men där det inte motsvaras i praktiken.
 • I flera länder begränsas MR med hänvisning till behovet av åtgärder mot terrorism. Det kan också vara religiösa skäl som ges för inskränkningar i t.ex. yttrande-, mötesfrighet och religionsfrihet. I några länder är vissa politiska partier totalförbjudna.
 • Många MR-rapporter innehåller uppgifter om korruption inom polisväsenden och där man kan kan se övervåld och outredda dödsfall vid polisingripanden.
 • I flera länder förekommer fall där människor försvunnit och detta inte blivit utrett, speciellt när offren varit journalister, fackliga ledare eller studenter.
 • Världen över finns tendenser till minskad press- och yttrandefrihet, dels genom hot och våld mot journalister och därmed självcensur och dels genom att ett fåtal ägare kontrollerar merparten av media.
 • Statlig reglering av sociala medier och nätet är mycket omfattande i ett antal länder, både med hänvisning till landets säkerhet, men också av religiösa skäl.
 • Bristande rättssäkerhet i flera länder, speciellt på landsbygden. Flera MR-rapporter visar att mutor används för att reglera uppgörelser och att lokala byråd avgör rättstvister. Detta missgynnar fattiga människors-, speciellt kvinnors rättigheter.
 • Dödsstraff förekommer och verkställs i flera länder och i flera länder förekommer hårda straff, inklusive spöstraff av unga.
 • Utbredd fattigdom i många länder utgör ett hinder mot rätten till godtagbar levnadsstandard. Mötes- och föreningsfrihet, inklusive fackligt arbete är inskränkt i flera länder.
 • På många håll finns en stor informell sektor där många hushållsarbetande kvinnor och flickor är särskilt utsatta, både för sexuellt och annat våld, låga löner och oreglerar arbetstid.
 • Samtliga MR-rapporter visar på omfattande våld mot kvinnor och diskriminering av kvinnor och flickor. Våldet förekommer inom familjer, i form av prostitution, människohandel, tvångsäktenskap med mera.
 • I flera länder är urfolk diskriminerade. Tvångsförflyttning av grupper av urfolk förekommer på flera håll när gruv- och timmerbolag exploaterar mineraler och skogar.
 • En god ekonomisk utveckling i regionen har på flera håll bidragit till att stora grupper, främst i städerna och bland medelklassen, fått väsentligt förbättrade levnadsvillkor och stora framsteg har uppnåtts avseense FN:s milleniemål vad gäller till exempel hälsa, utbildning och rent vatten.
 • Det finns fortfarande, trots det ökade välståndet, hundratals miljoner undernärda barn. Många av dessa är barnarbetare som saknar utbildning, barn som är sårbara för våld och övergrrepp och som bland annat i närheten av turistområden är utsatta för sexuell exploatering.
  • Reportrar utan gränser publicerar en karta över pressfriheten globalt. Titta in och fundera på hur det är kopplat till de mänskliga rättigheterna. Pressfrihetskartan
  • Studera också korruptionsindex och HDI. HDI står för Human Development Index och mäter utöver Bruttonationalprodukt, förväntad livslängd och utbildningsnivå. Hur är det kopplat till de mänskliga rättigheterna?