Lärarstöd för arbete med geografiska orättvisor

Här finns några förslag till frågor för eleverna att svara på. Till sin hjälp har de fakta under elevsidor. Ta gärna hjälp av en atlas, temakartor och världskoll.

Varför är det så stor skillnad i var människor bor?

Vad kan man rikta för kritik mot Maslows behovstrappa? Tar den upp alla behov?

Är det nödvändigtvis bättre att bo på en plats som är tätbefolkad respektive glest befolkad?

Vad är inre/yttre förutsättningar?

Vilka push/pull faktorer finns det i olika länder?

Vilka av dessa kan man påverka?

Vart tror ni det är bäst att leva : Uganda eller Nederländerna idag? För 1000 år sedan? Använd kartbok.

–Varför har Sverige ett så högt SPI värde men lägre HDI och ännu lägre BNP?

Vad kan man rikta för kritik mot de här olika mätinstrumenten?

–Skulle BNP kunna vara hur lågt som helst och WISP fortfarande så högt? Varför? Varför inte?

Gå in på http://www.världskoll.se/jag-i-varlden och jämför olika länder:

Gör en snabb kartläggning av landet utifrån statistiken. Överensstämmer det med vad du trodde innan? Är något i landet bättre än du trodde? Är något sämre? Kan man dra några slutsatser om hur man kan förbättra landet utifrån statistiken?

Jämför gärna med en atlas för att ta reda på hur topografin ser ut, naturresurser, växtlighet, tillgång på rent vatten och liknande.

Vilka av kartorna tycker du beskriver fattigdom bäst? Vad skulle ha störst påverkan på ditt liv?

Vad kan det finnas för kritik mot Franks teorier? Vad kan det finnas för problem med att genomföra dessa idéer?

Vilken typ av bistånd behöver olika länder tror du?

Studera t.ex. Afghanistan, Etiopien, Tanzania, Ukraina, Kambodja.

Varför behövs biståndsprojekt i landet?

Vad vill man uppnå med projektet?

Hur ska projektet genomföras och under hur lång tid?

Vad kan förhindra projektets framgång?

Hur ser det ut med medellivslängden? Tillgången på rent vatten? Valdeltagandet? Skolgången i landet? Vilken typ av bistånd tror du skulle gynna landet bäst? Se ovanstående punkter för hjälp.

Låt sedan eleverna jämföra de prioritereringar de har gjort. Skiljer sig förslagen åt? Varför bör man satsa på vissa saker i ett land och andra i ett annat?

Läs om vilka projekt som VIF stödjer, hur skulle du tänka kring de platserna?

Kan fattigdomen utrotas? Hur skall man gå tillväga?

Vad tror du att de största anledningarna till fattigdom är? Hur skulle man kunna lösa dessa?