Koppling till skolan

Så svarar sajten mot kursmålen:

Innehållet är riktat främst mot samhällsorienterande ämnen på högstadiet och gymnasiet men kan användas även ämnesövergripande med koppling till värdegrunden.

I samhällskunskapgymnasial nivå förväntas eleven utveckla:

 1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt de olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur de olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstruktururer.
 3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identirifera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
 4. Förmåga att söka, kritiska granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
 5. Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

På högstadiet kopplas sajten till följande mål:

Samhällskunskap Högstadiet

 1. Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.
 2. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
 3. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
 4. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
 1. Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 2. Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Geografi Högstadiet:

 1. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår.
 2. Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.
 3. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Värdegrunden:

 1. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
 2. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.
 3. Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.
 4. Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Skolans uppdrag:

Alla som arbetar I skolan ska:

 1. medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 2. i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,

Eleven ska:

 1. kunna göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 2. respektera andra människors egenvärde,
 3. ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa andra människor,
 4. kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

På den här sajten finns olika ingångar för hur man kan närma sig ämnet. Det finns möjligheter att använda sig av presentationer för att ge en bakgrund till föreläsningen och sätta den I ett sammanhang. Detta kan göras fortlöpande i undervisningen eller separat som ett ämnesövergripande moment.