Kategoriarkiv: Avslutat projekt

Vietnam

Samarbetsorganisation: Vietnamese Women´s Union (VWU)
Verksamhet: Stärka kvinnors, och särskilt i minoritetsfolken, möjligheter att påverka och delta i beslutande församlingar från kommunal nivå och uppåt i samhället.
Projektet pågick: 2005-2007

Vietnam: Stärka kvinnors deltagande i beslutande församlingar
Mellan 2005 till 2007 har VIF drivit ett projekt tillsammans med Vietnamesiska Kvinnoförbundet i länet Hà Giang på gränsen till Kina. Syftet med projektet var att genom utbildning stärka kvinnors möjligheter att påverka och delta i beslutande församlingar i kommuner, län och nationellt.

vietnamlandskap

Ett av landets fattigaste län
Bergslänet Hà Giang i norra Vietnam är en av landets fattigaste län. Till följd av svår terräng, med dålig infrastruktur och långa avstånd är levnadsstandarden lägre än i andra delar av landet. Utbildningsnivån är låg, särskilt när det gäller kvinnorna, och upp till 35 procent av kvinnorna är analfabeter. I länet finns flera minoritetsfolk och bland dessa är läs- och skrivkunnigheten lägre än bland majoritetsbefolkningen.

Det vietnamesiska samhället är präglat av patriarkala strukturer, om än i mindre grad än i andra länder i regionen. Dessa försvårar kvinnors medverkan och aktiva deltagande i beslutande församlingar i kommuner, län och nationellt. I de fattigaste delarna av provinsen är så många som 70 procent av kvinnorna i Kvinnoförbundet analfabeter. Detta innebär en begränsning som gör att få kvinnor, inte mer än 20 procent, finns i de styrande församlingarna på lokal nivå.

vietnamkurs

Alfabetisering och samhällskunskap
Projektet inleddes med alfabetiseringskurser för de förtroendevalda i Kvinnoförbundet i fem kommuner i Quản Bạ-distriktet i Hà Giang länet. I kurserna har även ingått studier i samhällskunskap, med särskild inriktning på kvinnors ställning och möjligheter i lagstiftning och praktik. Kurserna följdes sedan upp med fördjupningskurser om de särskilda problem kvinnor har att övervinna för att kunna delta i samhällsliv och beslutsfattande.

lhpnsymbol

Vietnamesiska Kvinnoförbundet

Vietnamesiska Kvinnoförbundet (Hội liên hiệp Phụ nữ – Việt nam) grundades 1930 och spelade en viktig roll i den nationella befrielsekampen. Efter segern 1975 har organisationen spelat en viktig roll i återuppbyggnaden av landet. Kvinnoförbundet har idag runt 11 miljoner medlemmar fördelade på 10 661 lokalavdelningar.

Landsfakta:

Land: Vietnam

Språk: Vietnamesiska (kinh)

Befolkning: 83.1 miljoner (2004)

BNP/capita: 723 USD (2004)
Area: 332 000 km²

Mer information
Utvärdering av projektet
Vietnams Kvinnoförbund: www.hoilhpn.org.vn

Vill du veta mer, kontakta Eva Björklund: eva.bjorklund@vansterpartiet.se

Östtimor

Samarbetsorganisation: Partido Socialista de Timor (Timors socialistparti)
Verksamhet: Utbildning
Projektet pågick: under 2001

osttimorlogga

Under verksamhetsåret 2001 inleddes ett mindre utbildingsprojekt i Östtimor i samarbete med Partido Socialista de Timor (Timors Socialistparti). Projekt följdes dock inte upp nästkommande verksamhetsår.

Nepal

Samarbetsorganisation: Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT)
Verksamhet: Demokratiutveckling, stärka kvinnors deltagande och makt i det fackliga och politiska livet, mänskliga rättigheter.
Projektet pågick: 2002-2008
nepal8march

Facklig aktivitet i det krigshärjade Nepal
Under tio år har Nepal varit inkastat i ett inbördeskrig mellan gerillan och en kung som försökt göra sig själv till diktator. Målet med VIFs projekt är att stödja kampen för demokrati och att stärka kvinnors roll i politiken. I Nepal stödjer VIF kvinnorna i fackföreningen GEFONT att organisera sig.

Fram till 1990 styrdes Nepal som en absolut monarki där all makt låg hos kungen. 1990 tvingades kungen gå med på en stor politisk reform efter folkliga protester. En parlamentarisk monarki infördes. Från 1990 fram till 2006 var oroligheterna många och kungen upplöste vid ett flertal tillfällen parlamentet och avsatte regeringen. Senast i en kupp den 1 februari 2005. Efter omfattande folkliga protester i april 2006 tvingades kungen återinrätta parlamentet och inleda fredsförhandlingar med den maoistiska gerillan. En samlingsregering bildades där alla större partier deltog. Landets framtid ska avgöras i ett val till en konstituerande församling.

Vänsterpartiet har sedan mitten av 90-talet haft kontakter med Communist Party of Nepal (UML) och den nepalesiska fackföreningsrörelsen. VIF har i samarbete med GEFONT (General Federation of Nepalese Trade Unions) stött utbildning av fackföreningsaktivister i ledarskap, fackliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Under våren 2007 har VIF stött en landsomfattande kampanj som organiserats av GEFONT för införandet av en demokratisk republik i Nepal.

nepalsjalvforsvar

I samarbete med kvinnosektionen inom GEFONT har VIF introducerat feministiskt självförsvar med syfte att stärka de kvinnliga aktivisterna i organisationen. I ett första skede handlar projektet om att utbilda instruktörer som senare kan driva arbetet i vidare. Vid två tillfällen, under 2006 och 2007 har instruktörer i feministiskt självförsvar från Ung Vänster besökt Nepal för att hålla utbildningar.

Samarbetspartner
Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) bildades 1991 genom en sammanslagning av två kommunistiska partier. Under 1990-talet har partiet blivit ett av de två stora partierna i nepalesisk politik och de deltog i bildandet av regeringar 1994 och 1997. CPN(UML) har avdelningar runt om i landet och i de senaste demokratiska lokalvalen vann partiet makten i en majoritet av landets kommuner.

gefontsymbol

General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT) grundades 1989 genom en sammanslagning av flera fackliga organisationer och organisationen kan beskrivas som CPN(UML):s fackliga gren. Mycket av samarbetet mellan VIF och GEFONT har skett via Central Working Womens Department (CWWD).

Landsfakta:
Land: Nepal
Språk: Nepali
Befolkning: 27,1 miljoner
BNP/capita: 339 USD (2003)
Area: 147 181 km²

Mer information
GEFONT: www.gefont.org

Communist Party of Nepal (UML): www.cpnuml.org

Feministiskt självförsvar: www.ungvanster.se/slatillbaka

Intervju med instruktörerna som deltog på kursern 2007: http://ungvanster.blogspot.com/2007/09/ung-vnster-utbildar-sjlvfrsvarsinstrukt.html

Vill du veta mer, kontakta Kalle Larsson: kalle.larsson@riksdagen.se